Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid – Lampiris Jobs

1. Algemene waarschuwing 

Lampiris hecht veel belang aan transparantie en aan de bescherming van persoonsgegevens (hierna ‘Gegevens’) en respecteert de privacy van sollicitanten (hierna ‘Kandidaten’ of ‘u’). We willen u duidelijk en in detail informeren over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Daarom beschrijven we in dit document (hierna ‘Privacybeleid’) hoe Lampiris en zijn dochterondernemingen (hierna ‘Lampiris’ of ‘we’) de Gegevens verwerken die we voor rekruteringsdoeleinden verzamelen via de website http://www.lampirisjobs.be/ (hierna ‘Website’).

Lampiris verwerkt de Gegevens van Kandidaten conform de geldende wetgeving, en in het bijzonder conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’). 

Het gebruik van de Website impliceert de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit Privacybeleid door de Kandidaat. 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Lampiris en zijn dochterondernemingen treden samen op als verwerkingsverantwoordelijke: 

 

Nom

Adresse

N° BCE

Lampiris SA

Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège

N°0859.655.570 (RPM Liège)

Lampiris TECH SA

Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège

N°0567.891.745 (RPM Liège)

Lampiris-Isol SA

Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège

N°0840.404.040 (RPM Liège)

Manex SA

Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège

N°0896.428.864 (RPM Liège)

Total Spring France SAS

Rue de Provence 48, 75009 Paris, France

N°518.984.992 (RCS Paris)

WinWatt NV

Meiersplein 2 1150 Sint-Pieters-Woluwe

N°0898.566.923 (RPR Brussel)

 

Bij Lampiris is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten? Stuur dan een e-mail naar: privacy@lampiris.be.

 

3. Welke Gegevens verwerken we?

Lampiris verwerkt de volgende Gegevens voor de hierna vermelde doeleinden: 

 • Identificatiegegevens, zoals uw naam en voornaam, aanspreking, e-mailadres, geboortedatum, adres en telefoonnummer.
 • Gegevens vermeld op uw curriculum vitae (cv) of op uw LinkedIn profiel, zoals professionele ervaring, opleidingsniveau, interesses en talenkennis.
 • De communicatie tussen u en Lampiris.

 

Lampiris verwerkt uw Gegevens waneer u deze rechtsreeks aan ons bezorgt (via de sollicitatieformulieren op onze Website, via gewone of elektronische post). Uw Gegevens kunnen ook aan ons bezorgd worden door onze partners, zoals rekruterings- en selectiebureaus, interimkantoren of andere ondernemingen actief in het rekruteren. In dat geval, verzekeren wij u dat deze partners uw Gegevens verzameld hebben en ons bezorgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.    

 

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw Gegevens?

Uw Gegevens kunnen door Lampiris verzameld en verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een contract of van maatregelen voorafgaand aan een contract, als we een gerechtvaardigd belang hebben om uw Gegevens te verwerken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Lampiris gebruikt uw Gegevens met name voor de volgende doeleinden: 

 • Voor de aanwerving van nieuwe medewerkers en dienstverleners.
 • Om te antwoorden op vragen van Kandidaten.

5. Worden uw Gegevens gedeeld?

De onderaannemers met wie we samenwerken, zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsregels. Ze mogen uw Gegevens niet zonder uw toestemming gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die wij hun opleggen. 

Uw Gegevens worden enkel aan onze onderaannemers doorgegeven om een deel van de taken voorzien in dit privacybeleid, te kunnen uitvoeren. 

Lampiris geeft uw Gegevens enkel door aan niet-leden van de Europese Economische Ruimte (de EER omvat naast de lidstaten van de Europese Unie ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) als het beschermingsniveau van dat land voldoende hoog is in overeenstemming met of binnen de toegelaten grenzen van de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door de gegevensbescherming te verzekeren door middel van aangepaste contractuele bepalingen.

6. Welke rechten hebt u?

U hebt diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Lampiris doet het nodige om uw verzoeken zo snel mogelijk te behandelen, en in ieder geval binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de verzoeken. 

U beschikt met name over de volgende rechten:

 

 • Recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden en over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke (cf. hierboven).
 • Recht op toegang tot en controle van uw Gegevens: U kunt op elk moment de Gegevens inkijken die Lampiris over u verzameld heeft en/of controleren of u opgenomen bent in de databank van Lampiris.
 • Recht van bezwaar: U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw Gegevens door Lampiris voor rekruteringsdoeleinden wanneer de verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht op wissing en/of rectificatie: U kunt Lampiris op elk moment verzoeken uw Gegevens te corrigeren en, in voorkomend geval, aan Lampiris vragen om uw Gegevens te verwijderen. Let op: indien u een huidige of voormalige werknemer/dienstverlener van Lampiris bent, zijn we verplicht om sommige van uw Gegevens te bewaren om de volgende redenen: (i) voor de goede uitvoering van uw arbeidscontract of dienstverleningscontract; (ii) om onze wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot de bewaring. 
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt met name de beperking van de verwerking van uw Gegevens inroepen als u zich tegen deze verwerking verzet, de juistheid van de Gegevens betwist of van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit: U hebt het recht om de Gegevens die u ons hebt doorgegeven, rechtstreeks op te vragen en om ons te vragen deze Gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van verzet tegen geautomatiseerde verwerking van Gegevens: Soms verloopt de gegevensverwerking geautomatiseerd en leidt deze tot besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, zonder menselijke tussenkomt. U hebt het recht om u tegen dergelijke verwerkingen te verzetten indien u uw aanvraag kunt rechtvaardigen. Let op: uw aanvraag kan geweigerd worden op basis van wettelijke gronden en dwingende redenen.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door een aanvraag te sturen naar: privacy@lampiris.be. Naar aanleiding van uw verzoek om uw rechten uit te oefenen kunnen wij uw identiteit controleren. Voor deze controle kunnen extra gegevens opgevraagd worden, zoals een kopie van de identiteitskaart of een attest van gezinssamenstelling.

7. Zijn uw Gegevens beschermd?

Lampiris neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw Gegevens te waarborgen.

Lampiris stelt alles in het werk om de nodige maatregelen te nemen om, in de mate van het mogelijke, de volgende situaties te voorkomen: 

 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van Gegevens. Enkel de personen die in het kader van hun functie geacht worden toegang te hebben tot uw Gegevens, hebben er toegang toe.
 • Ongepast gebruik of verspreiding van gegevens. 
 • Illegale vernietiging of gebeurlijk verlies van Gegevens. 

 

Onze systemen worden continu bewaakt om elke aanval van buitenaf (hacking) te voorkomen en te bestrijden. 

Alle medewerkers van Lampiris die toegang hebben tot deze Gegevens, zijn gebonden aan strikte geheimhouding. Lampiris kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld bij misbruik van alle of een deel van deze Gegevens door derden ondanks de van kracht zijnde beveiligingsmaatregelen.   

8. Hoe lang bewaren we uw Gegevens?

Lampiris bewaart de Gegevens van Kandidaten zolang dit nodig is voor de beoogde doelstellingen (cf. punt 4). 

De Gegevens van Kandidaten die niet zijn geselecteerd tijdens de aanwervingsprocedure, worden gedurende twee jaar opgeslagen in onze databank. Tijdens die periode kunnen we eventueel met u contact opnemen als er nieuwe vacatures zijn die overeenstemmen met uw profiel.

9. Klacht bij de controleautoriteit

U hebt het recht om gratis klacht in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit, namelijk: 

 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

10. Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden aangepast of uitgebreid, bijvoorbeeld in geval van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze pagina geregeld door te nemen.

Laatste wijziging: 12.06.2018